Trồng măng Tây

126

Giáo trinh MD01 - Lập KH và chuẩn bị trước trồng
Giao trình MD02 - Trồng và chăm sóc măng tây
Giao trinh MD03- Trồng và chăm sóc cà rốt, cải củ
Giao trinh MD04 - Phòng trừ dịch hại
Giao trinh MD05 - Thu hoạch sản phẩm