THIẾT KẾ TRỒNG RỪNG ĐẶC DỤNG THUỘC BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG – PHÒNG HỘ SỐP CỘP

15644

               Căn cứ Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án Trồng và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Đà, sông Mã; Quyết định số 727/QĐ- UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Trồng rừng đặc dụng trong Khu rừng Đặc dụng – Phòng hộ Sốp Cộp thuộc dự án trồng và phục hồi rừng đầu nguồn lư vực sông Đà, sông Mã; Theo Hợp đồng số 06/2019/HĐ-TV ngày 3/4/2019 giữa Ban quản lý rừng Đặc dụng – Phòng hộ Sốp Cộp với Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ về việc Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự toán công trình trồng rừng Đặc dụng đầu nguồn lưu vực Sông Mã. Trung tâm đã tiến hành triển khai các công việc theo hợp đồng, cụ thể:

* Thời gian triển khai: 1/5/2019 – 30/6/2019.

* Địa điểm: Bản Chu Vai và Pá Ban, xã Nặm Mằn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

* Thành phần tham gia: 05 Giảng viên, cán bộ thuộc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ, 04 sinh viên năm thứ 4 đại học Lâm sinh, 02 cán bộ kỹ thuật và kiểm lâm địa bàn thuộc Ban quản lý rừng Đặc dụng – Phòng hộ Sốp Cộp.

* Nội dung:

– Công tác chuẩn bị: Thu thập chuẩn bị các loại tài liệu, bản đồ có liên quan; Chuẩn bị vật tư, thiết bị; Làm việc với các phòng chức năng của huyện, xã và các chủ rừng.

Ảnh 1: Thiết kế ngoài hiện trường

– Công tác thiết kế ngoại nghiệp: Khảo sát phân chia lô các khu thiết kế; Xác định ranh giới tiểu khu, khoảnh (hoặc ranh giới khu thiết kế), ranh giới lô trên thực địa; Phát lô và đóng mốc; Đo đạc diện tích lô thiết kế; Thiết kế đường băng cản lửa.

– Công tác nội nghiệp: Xác định được các biện pháp kỹ thuật trồng rừng; Xác định được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; Lập được dự toán kinh phí: Tính chi phí đầu tư cho 1ha; từng lô; kế hoạch trồng rừng cho từng năm và tòa bộ thời gian thực hiện; Xây dựng được bản đồ thiết kế trồng rừng; Xây dựng được báo cáo thuyết minh Thiết kế và lập dự toán trồng rừng.

Ảnh 2: Trao đổi với Chi cục Kiểm lâm Sơn La thống nhất diện tích thiết kế, cơ cấu cây trồng

* Kết quả:

Đã hoàn thiện thiết kế kỹ thuật và dự toán kinh phí trồng rừng giai đoạn 2019 – 2022 được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt, như sau:

Ảnh 3: Chi cục Kiểm lâm Sơn La thẩm định tại hiện trường

– Tổng diện tích thiết kế trồng rừng là 100 ha, nằm trong 02 tiểu khu, 03 khoảnh, 14 lô. Trong đó:

+ Khu vực thiết kế tại bản Chu Vai, xã Nậm Mằn: Diện tích thiết kế 67,80 ha, nằm trong lô 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 khoảnh 5, tiểu khu 631.

+ Khu vực thiết kế tại bản Pá Ban, xã Nậm Mằn: Diện tích thiết kế 32,20 ha, nằm trong lô 1,2, khoảnh 7, tiểu khu 624 và lô 1,2,3 khoảng 9, tiểu khu 624.

– Loài cây trồng: Thông mã vĩ trồng thuần loài.

TS. Cao Đình Sơn – Trung tâm NCKH&CGCN