Tài liệu quản lý trang trại

94

GIAO TRINH MD01- DINH HUONG SAN XUAT
GIAO TRINH MD02- LAP KE HOACH SAN XUAT
GIAO TRINH MD03 -TO CHUC SAN XUAT
GIAO TRINH MD04 - TO CHUC THU HOACH VA BAO QUAN
GIAO TRINH MD05 - TO CHUC TIEU THU SAN PHAM
GIAO TRINH MD06 - DANH GIA HIEU QUA SAN XUAT KINH DOANH