Tài liệu khuyến nông

68

GT mo dun 01 - Kien thuc co ban ve KNL
GT mo dun 02 - Xac dinh nhu cau va lap ke hoach KNL
GT mo dun 3 - To chuc hoi thao tap huan cac hoat dong KNL
GT mo dun 04 - Thuc hien cac hoat dong trinh dien KNL
GT mo dun 05 - Truyen thong trong KNL
GT mo dun 06 - Phat trien mang luoi KNL