SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN ĐÀO TẠO NGHỀ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018

46

KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ

GIAI ĐOẠN 2013-2018

TT  

Tên nghề

Số tuyển sinh Đào tạo các năm
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho lợn 270 35   60 35   140
2 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho gia cầm 236 35 31 35   65 70
3 Kỹ  thuật nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò 165   35 95 35    
4 Kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến chè 35 35          
5 Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả 237         140 97
6 Kỹ thuật trồng và chế biến nấm 68     68      
7 Kỹ thuật trồng rau an toàn 251   105   111 35
8 Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản 102       32 35 35
9 Kỹ thuật sơ chế và bảo quản nông sản 105       105    
10 Sửa chữa máy nông nghiệp 70           70
11 Kỹ thuật gò hàn 70           70

Tổng

1609 105 171 258 207 351 517