Nhân sự

691

* Chính nhiệm: 10 người

– Tiến sĩ: 01 người

– Thạc sĩ: 04 người

– Đại học: 02 người

– Trình độ khác: 03 người.

* Kiêm nhiệm: 29 người  

– Tiến sĩ: 5

– Thạc sĩ: 22

– Đại học: 0

– Trình độ khác: 02

  • Cơ cấu tổ chức