Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học tư thục trên địa bàn tỉnh Sơn La”

313
           Ngày 09/01/2019, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành họp xét, đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học tư thục trên địa bàn tỉnh Sơn La”. Ông Phạm Đăng Quang – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La làm chủ tịch Hội đồng.
Đề tài được triển khai nghiên cứu từ năm 2017 do Trung tâm nghiên cứu khoc học và chuyển giao công nghệ (Trường Đại học Tây Bắc) chủ trì thực hiện, TS. Vũ Tiến Dũng – Trưởng khoa giáo dục tiểu học mầm non (Trường Đại học Tây Bắc) làm chủ nhiệm.

 
Hội đồng nghiệm thu đề tài tài “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học tư thục trên địa bàn tỉnh Sơn La”
Kết quả khảo sát đầu năm học 2018 – 2019, toàn tỉnh Sơn La có 251 trường mầm non, trong đó có 12 trường mầm non tư thục; có 3.596 nhóm lớp với 35 nhóm trẻ độc lập tư thục; 286 trường tiểu học chỉ có 01 trường tiểu học tư thục, giáo viên mầm non tiểu học Sơn La đều đạt chuẩn theo quy chuẩn hiện nay. Như vậy, thực trạng giáo dục tiểu học, mầm non tỉnh Sơn La hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào các trường công lập, tức là dựa vào sự bao cấp của Nhà nước và đang đảm nhận tương đối tốt công tác giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, trong vài năm tới dân số tiếp tục gia tăng thì các trường công lập ở thành phố cũng như các huyện sẽ quá tải. Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành phải có những giải pháp đồng bộ, sáng tạo để phát triển trường, lớp tiểu học tư thục theo một lộ trình thích hợp tương ứng với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội – giáo dục đến năm 2025. Trên cơ sở phân tích thực trạng hiện nay của các trường tư thục nhóm nghiên cứu đã đề xuất 07 giải pháp đối với hệ thống giáo dục mầm non tư thục và 08 giải pháp đối với hệ thống giáo dục tiểu học tư thục trong đó tập trung đến các giải pháp về quy hoạch; về chính sách; nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo viên mầm non…
Với các kết quả đạt được, đề tài được Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đánh giá đạt yêu cầu. Các giải pháp đề tài đưa ra là cơ sở để các cấp ủy Đảng, chính quyền nghiên cứu xem xét nhằm ban hành các quyết sách để tạo điều kiện khai phóng hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học tư thục phát triển bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển của sự nghiệp giáo dục và đào tạo Sơn La.
Bích Đào 
http://sokhoahoc.sonla.gov.vn/tin-tuc/1032_4934/Nghiem-thu-de-tai-Nghien-cuu-thuc-trang-va-giai-phap-phat-trien-he-thong-giao-duc-mam-non-tieu-hoc-tu-thuc-tren-dia-ban-tinh-Son-La-.htm