Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật lâm nghiệp, Luật bảo vệ môi trường cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La”

1754
Ngày 15/01/2019, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành họp xét, đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật lâm nghiệp, Luật bảo vệ môi trường cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La”. Bà Lường Thị Loan – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La làm chủ tịch Hội đồng.
Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật lâm nghiệp, Luật bảo vệ môi trường cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La”
Đề tài do Trung tâm Nghiên cứu Khoa khọc và Chuyển giao công nghệ (Trường Đại học Tây Bắc) chủ trì, thạc sĩ Đèo Thị Thủy làm chủ nhiệm với mục tiêu đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, Luật bảo vệ môi trường, Luật lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, qua đó xác định quan điểm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong thời gian tới.
Sau gần hai năm nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài đã khảo sát, đánh giá thực trạng, hiệu quả tuyên truyền pháp luật hiện nay, mặt bằng khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc của đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La. Qua đó, đi sâu vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật bảo vệ môi trường, Luật lâm nghiệp cho 100 hộ dân tộc Thái và 100 hộ dân tộc Mông tại 02 xã Nà Nghịu, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã; Xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường, Luật lâm nghiệp bằng ba thứ tiếng Việt – Thái – Mông, 02 đĩa DVD tiếng Thái, tiếng Mông phụ đề tiếng Việt phát sóng thử nghiệm trên Đài Phát thanh – Truyền hình Tỉnh. Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới, đề tài đề xuất, kiến nghị các giải pháp như: Tổ chức phong trào bảo vệ môi trường, bảo vệ khai thác, phát triển rừng bền vững; Tăng cường vai trò của cơ quan thông tin đại chúng và việc sử dụng ngôn ngữ dân tộc thiểu số trong tuyên truyền phổ biến giáo dục Luật lâm nghiệp, Luật bảo vệ môi trường; Nghiên cứu khả năng kết hợp giữa pháp luật và luật tục của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Với các kết quả đạt được, đề tài được Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đánh giá đạt yêu cầu.
Theo Ánh Nguyệt
http://sokhoahoc.sonla.gov.vn/tin-tuc/1032_4942/Nghiem-thu-de-tai-Nghien-cuu-bien-soan-tai-lieu-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-Luat-lam-nghiep-Luat-bao-ve-moi-truong-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-tren-dia-ban-tinh-Son-La-.htm