Kỹ thuật sơ chế và bảo quản rau

23

GT4-MD3 1. GIAO TRINH SO CHE RAU QUA
2. GIAO TRINH SX MUT QUA
3. GIAO TRINH QUA NGAM NUOC DUONG
4. GIAO TRINH MUOI CHUA, DAM DAM
5.GIAO TRINH SX TUONG OT
6. GIAO TRINH SX RAU QUA SAY KHO
7.GIAO TRINH TIEU THU SAN PHAM