Kỹ thuật nuôi lợn rừng

94

Giáo trình MD 01- Chuẩn bị điều kiện nuôi
Giáo trình MD 02- Nuôi dưỡng chăm sóc lợn rừng
Giáo trình MD 03- Nuôi dưỡng chăm sóc lơn nuôi thả
Giáo trình MD 04- Phòng và trị bệnh cho lợn rừng, lợn nuôi thả
Giáo trình MD 05- Tiêu thụ sản phẩm