Kết quả tổ chức mở 1 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác PTXS để giảm nghèo tại tỉnh Điện Biên

251

I. THÔNG TIN CHUNG

 1. Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả chương trình giảm nghèo của Chính Phủ bằng việc nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 2. Sự cần thiết:

– Năng lực cán bộ làm công tác phát triển sản xuất giữa vai trò then chốt trong quá trình giảm nghèo tại các địa phương, trong đó trọng tâm là các địa phương miền núi phía bắc nơi đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số với năng lực nhận thức hạn chế.

– Việc cập nhật các chính sách mới của Chính Phủ và địa phương có vai trò rất quan trọng trong việc triển khai các chương trình giảm nghèo đúng quy định và hiệu quả.

– Hoạt động sản xuất cần gắn kết với thị trường thì hiệu quả phát triển các mô hình giảm nghèo mới có tính bền vững.

 1. Căn cứ pháp lý

– Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

– Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

– Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính về quy trình quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

– Thông tư số 100/2018/TT-BTC ngày 1/11/2018 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

– Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017; Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

– Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

– Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 về mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp;

– Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

– Quyết định số 305/QĐ-BNN-KTHT ngày 22/1/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình; truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2019;

– Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-KTHT-GN ngày 30/5/2019 và Hợp đồng số 96/HĐ/2019 ngày 28/6/2019;

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

 1. Phạm vi: Huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
 2. Đối tượng

– Cấp huyện: Cán bộ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và lao động thương binh xã hội liên quan tới công tác phát triển sản xuất để giảm nghèo.

– Cấp xã: Lãnh đạo xã, cán bộ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và lao động thương binh xã hội liên quan tới công tác phát triển sản xuất để giảm nghèo.

– Cấp bản: Lãnh đạo bản và đại diện các tổ chức đoàn thể; đại diện hộ nghèo và cận nghèo.

– Ưu tiên đối tượng nữ và người dân tộc thiểu số.

– Ưu tiên phụ nữ và người dân tộc thiểu số.

III. TỔ CHỨC, QUẢN LÝ LỚP HỌC

 1. Số lớp: 01 lớp
 2. Số lượng học viên lớp tập huấn:

– Tổng số học viên: 50 người

– Số học viên là đối tượng hưởng lương: 15 người

– Số học viên là đối tượng không hưởng lương: 35 người

– Số học viên là người dân tộc thiểu số: Chiếm 88% (44/50)

 1. Thời gian tổ chức: 3 ngày/lớp (Từ ngày 12-14/8/2019)
 • Địa điểm tổ chức:Huyện Tủa Chùa – tỉnh Điện Biên
 1. Giảng viên: Có 5 năm giảng viên tham gia tập huấn

 

DÁNH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nội dung đảm nhiệm
1 Vũ Đức Toàn Giảng viên Trường Đại học Tây Bắc Chuyên đề 1 và 2
2 Tô Văn Tuân Trưởng Phòng Phòng NN&PTNT huyện Tủa Chùa  Mộ nửa chuyên đề 2
3 Vũ Ngọc Ánh Phó Trưởng Phòng Phòng NN&PTNT huyện Tủa Chùa Một nửa chuyên đề 3
4 Đoàn Thị Thùy Linh Giảng viên Trường Đại học Tây Bắc Chuyên đề 4
5  Hoàng Văn Lực Giảng viên Trường Đại học Tây Bắc Chuyên đề 3 và 5

 1. Tài liệu tập huấn: Tài liệu 100 trang được các giảng viên Trường Đại học Tây Bắc biên soạn.

DÁNH SÁCH GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TÀI LIỆU

TT Họ và tên Trình độ Đơn vị công tác Nội dung đảm nhiệm Số trang biên soạn
1 Vũ Đức Toàn Tiến sĩ Trường Đại học Tây Bắc Chuyên đề 1 và 2 40 trang
2 Đoàn Thị Thùy Linh Thạc sĩ Trường Đại học Tây Bắc Chuyên đề 4 20 trang
3 Hoàng Văn Lực Thạc sĩ Trường Đại học Tây Bắc Chuyên đề 3 và 5 40 trang

 1. Phương pháp tổ chức, giảng dạy:
 • Học tập trung tại trung tâm huyện.
 • Lý thuyết: Sử dụng tài liệu, hình ảnh, video….
 • Thực hành: Thảo luận nhóm, xây dựng kế hoạch…
 • Kiểm tra: Bài thi trắc nghiệm

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

 1. Kết luận

– Về mục tiêu, nội dung và kết quả đầu ra của học viên:

+ Các học viên tham gia khóa tập huấn đã nắm được các nội dung cơ bản của 5 chuyên đề giảng dạy, kết quả 100% học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ thông qua kết quả kiểm tra.

+ Toàn bộ các học viên trong quá trình học tập thể hiện thái độ nghiêm túc, có ý thức tiếp nhận kiến thức và kỹ năng để triển khai các hoạt động phát triển sản xuất tại địa phương nhằm giúp địa phương thoát nghèo thông qua sự hỗ trợ bởi các chính sách của Nhà nước.

– Về phương pháp, tài liệu tập huấn:

+ 100% học viên đánh giá phương pháp tập huấn đạt yêu cầu.

+ 100% học viên đánh giá tài liệu tập huấn đạt yêu cầu.

+ Tài liệu tập huấn được cấp phát cho 100% học viên sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các học viên trong quá trình triển khai công việc.

– Về quản lý, tổ chức thực hiện, tác động lớp:

+ 100% học viên đánh giá công tác tổ chức lớp học đạt yêu cầu.

+ Đánh giá trước, trong và sau khi tập huấn thông qua quá trình trao đổi, thảo luận với các học viên chúng tôi nhận thấy nhận thức của các học viên đã có những thay đổi tích cực, nhiều nội dung liên quan tới các chính sách hỗ trợ của nhà nước các học viên đã nắm rõ hơn sau khi được tập huấn. Nhiều học viên đã có những dự kiến về những kế hoạch phát triển kinh tế của gia đình và người dân dựa trên các hỗ trợ của Nhà nước.

 1. Kiến nghị

– Do việc thực hiện ký hợp đồng và cấp phát kinh phí chậm hơn so với dự kiến hàng năm nên đơn vị thực hiện thông qua thảo luận với đơn vị phối hợp đã quyết định chọn học viên trên địa bàn 1 huyện để thuận tiện cho việc quản lý, triển khai và đánh giá.

– Đề nghị sớm được quyết toán và thanh toán phần kinh phí còn lại theo dự toán được phê duyệt.

– Đề nghị các năm tiếp theo đơn vị tiếp tục được Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tạo điều kiện, quan tâm, hỗ trợ trong việc giao các nhiệm vụ liên quan đến công tác tập huấn, đào tạo nghề và triển khai các dự án nông lâm nghiệp hỗ trợ cho người dân vùng khu vực miền núi phía Bắc.