HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO GIAI ĐOẠN 2013-2018

170

        Thực hiện hợp đồng với Trạm khuyến nông một số huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ đã tiến hành chuyển giao kỹ thuật thi công và sử dụng nhà lưới, hệ thống tưới phun và hệ thống tưới nhỏ giọt cho các hộ dân. Bước đầu các công trình đã phát huy hiệu quả, tuy nhiên một số hạng mục chưa đạt được các mục tiêu đề ra do điều kiện thực tế không phù hợp.

DANH SÁCH HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO GIAI ĐOẠN 2013-2018

TT Tên công trình Bắt đầu Kết thúc Nguồn ngân sách
1 Hợp đồng tư vấn và lắp đặt 3 nhà lưới tại huyện Sông Mã 2016 2016 Phòng NN&PTNT huyện Sông Mã
2 Hợp đồng tư vấn lắp đặt hệ thống tưới phun ẩm 1ha xoài tại huyện Quỳnh Nhai 2017 2017 Trạm khuyến nông huyện Quỳnh Nhai
3 Hợp đồng tư vấn lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt 1ha bưởi tại huyện Quỳnh Nhai 2017 2017 Trạm khuyến nông huyện Quỳnh Nhai
4 Hợp đồng tư vấn lắp đặt hệ thống tưới phun ẩm 1ha xoài tại huyện Mai Sơn 2017 2017 Trạm khuyến nông huyện Mai Sơn
5 Hợp đồng tư vấn lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt 1ha chanh leo tại huyện Sông Mã 2017 2017 Trạm khuyến nông huyện Sông Mã
6 Hợp đồng tư vấn lắp đặt hệ thống tưới phun sương 1ha rau tại huyện Sông Mã 2017 2017 Trạm khuyến nông huyện Sông Mã