Chế biến sản phẩm từ thịt gia súc

64

GT modun 01 - Che bien gio cha
GT modun 02 - San xuat nem chua
GT modun 03 - San xuat pate
GT modun 04 - San xuat thit nguoi
GT modun 05 - Tieu thu san pham