CHỌN HỘ THAM GIA DỰ ÁN “XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHÂN RỘNG GIỐNG LỢN H’MÔNG TẠI ĐIỆN BIÊN”

Năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ được Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn...

HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO GIAI ĐOẠN 2013-2018

        Thực hiện hợp đồng với Trạm khuyến nông một số huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La, Trung tâm Nghiên...