Năng lực hoạt động

Đào tạo - Tổ chức các học phần Rèn nghề nông lâm tổng hợp cho toàn bộ sinh viên Khoa Nông – Lâm...

Chức năng – Nhiệm vụ

Đào tạo                 - Tham gia giảng dạy một số học phần cho các lớp sinh viên khoa Nông - Lâm;             -...

Nhân sự

* Chính nhiệm: 10 người - Tiến sĩ: 01 người - Thạc sĩ: 04 người - Đại học: 02 người - Trình độ khác: 03 người. * Kiêm nhiệm:...

Giới thiệu chung

         Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ thành lập theo QĐ số 504/QĐ-ĐHTB-TCCB ngày 10/10/2008 của...