DANH SÁCH CÁC LỚP TẬP HUẤN NGẮN HẠN TỪ NĂM 2016-2018

TT Nội dung Đơn vị chủ đầu tư Số lượng người tập huấn Số lớp Năm 1 Cử cán bộ giảng dạy 2 học phần: Đo đạc bản đồ lâm...

ĐỀ CƯƠNG MÔN RÈN NGHỀ NÔNG LÂM TỔNG HỢP TẠI TRUNG TÂM

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN RNNLTH  Tên học phần: Rèn nghề Nông lâm Tổng hợp 2. Số tín chỉ: 2 Thông tin về học...

DANH SÁCH CÁC LỚP RÈN NGHỀ NLTH CÁC NĂM TỪ 2016-2019

Từ năm học 2016 -2017 Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ được Nhà trường giao nhiệm vụ thực hiện...

Hiệu quả từ hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La

       Theo đề án dạy nghề cho lao động nông thôn tại Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính...