Báo cáo kết quả đào tạo 5 lớp nghề cho lao động nông thôn mở tại xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, năm 2019

165

Thực hiện Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND thành phố về việc mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019; Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND thành phố Sơn La về việc chỉ định đơn vị thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019; Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 18/4/2019 của UBND thành phố Sơn La về việc mở lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn xã Chiềng Ngần năm 2019.

Căn cứ kết quả thực hiện hợp đồng số 01/HĐ-ĐTN ngày 25 tháng 4 năm 2019 giữa Phòng Lao động – TBXH Thành phố với Trung tâm NCKH&CGCN về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại xã Chiềng Ngần, Thành phố Sơn La;

Trung tâm NCKH&CGCN báo cáo kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại xã Chiềng Ngần, Thành phố Sơn La cụ thể như sau:

  1. Công tác chuẩn bị mở lớp

– Ngay sau khi hợp đồng đào tạo giữa Phòng Lao động – TBXH Thành phố với Trung tâm NCKH&CGCNđược ký kết, Trung tâm NCKH&CGCN chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy, hoàn thiện hồ sơ lớp học như: Tiến độ giảng dạy, kế hoạch giáo viên, kế hoạch đào tạo, chương trình giảng dạy, ra quyết định mở lớp, quyết định cử giáo viên tham gia gia giảng dạy, chuẩn bị giáo án lý thuyết, thực hành; chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, vật tư thiết yếu và văn phòng phẩm phục vụ cho quá trình giảng dạy đồng thời chủ động phối hợp với Phòng Lao động – TBXH Thành phố, UBND xã Chiềng Ngần xuống làm việc trực tiếp với ban quản lý  các bản để thống nhất địa điểm tổ chức lớp học; chuẩn bị phòng học, cơ sở vật chất phục vụ lớp học.

– Ngày 3/5/2019 Trung tâm NCKKH&CGCN, Phòng Lao động – TBXH Thành phố và UBND xã Chiềng Ngần tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại UBND xã Chiềng Ngần cho 5 lớp dạy nghề. Ngay sau khai giảng Trung tâm NCKH&CGCN đã chủ động kiện toàn tổ chức lớp học, hoàn thiện danh sách học viên, bầu lớp trưởng, lớp phó; thông báo lịch học, phát tài liệu và văn phòng phẩm cho học viên theo quy định.

– Số lớp: 05 lớp; số học viên: 175 học viên.

– 01 lớp Kỹ thuật nuôi và phòng trừ bệnh cho lợn.

+ Số học viên: 35 học viên.

+ Thời gian đào tạo: 03 tháng/lớp (66 ngày thực học)

+ Địa điểm tổ chức lớp học: Tại nhà văn hóa Bản Pát

– 01 lớp Kỹ thuật nuôi và phòng trừ bệnh cho lợn

+ Số học viên: 35 học viên

+ Thời gian đào tạo: 03 tháng/lớp (66 ngày thực học)

+ Địa điểm tổ chức lớp học: Tại nhà văn hóa Bản Nong La

– 01 lớp Kỹ thuật nuôi và phòng trừ bệnh cho gia cầm

+ Số học viên: 35 học viên

+ Thời gian đào tạo: 03 tháng/lớp (66 ngày thực học)

+ Địa điểm tổ chức lớp học: Tại nhà văn hóa Bản Muông

– 01 lớp Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả

+ Số học viên: 35 học viên

+ Thời gian đào tạo: 03 tháng/lớp (66 ngày thực học)

+ Địa điểm tổ chức lớp học: Tại nhà văn hóa Bản Ỏ

– 01 lớp Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả

+ Số học viên: 35 học viên

+ Thời gian đào tạo: 03 tháng/lớp (66 ngày thực học)

+ Địa điểm tổ chức lớp học: Tại nhà văn hóa Bản Púng

  1. Công tác tổ chức đào tạo

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác dạy nghề, Trung tâm NCKH&CGCN đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch đào tạo, chương trình, giáo án và lịch giảng dạy đã phê duyệt; bố trí đầy đủ phương tiện, dụng cụ, vật tư, con giống đảm bảo đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

Trung tâm đã cử các giáo viên đảm bảo yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn cụ thể đối với giáo viên dạy nghề. Trọng tâm đặt ra là học viên sau khi học nghề nắm vững nội dung cơ bản của chương trình đào tạo, thành thạo các kỹ năng thực hành.

Nhà trường đã cung cấp đầy đủ vật tư thực hành cho lớp học, cấp phát văn phòng phẩm (tài liệu, vở viết, bút) và thanh toán đầy đủ chế độ cho học viên theo quy định tại Quyết định số 26/2017/QĐ- UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành danh mục nghề và quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 Của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng;

Trong quá trình triển khai thực hiện các giáo viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt với ban quản lý bản quản lý học viên điểm danh theo dõi quá trình học tập của học viên hàng ngày… thực hiện ghi chép sổ tay giáo viên, sổ lên lớp… Hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý quá trình đào tạo được thực hiện đầy đủ theo Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.

Trong quá trình tổ chức mở lớp đào tạo, Trung tâm đã nhận được sự quan tâm của Phòng lao động –TBXH Thành phố, của cấp ủy, chính quyền địa phương từ xã đến bản đã tạo điều kiện về địa điểm mở lớp cho Trung tâm, phối hợp tốt với các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên thực hành trong việc quản lý học viên. Chủ động phối hợp với Phòng lao động – TBXH Thành Phố trong quá trình kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn. Đặc biệt là việc chấp hành tốt nội quy của lớp học của các học viên trong lớp.

Kết thúc chương trình học, Trung tâm NCKH&CGCN đã tổ chức kiểm tra kết thúc khoá học bằng đề thi trắc nghiệm phù hợp với năng lực học tập của học viên và nội dung chương trình, tổ chức thi, chấm bài, xét tốt nghiệp, cấp chứng chỉ nghề cho học viên đảm bảo đúng quy định, phản ánh chính xác mức độ tiếp thu của mỗi học viên.

  1. Đánh giá chung

Sau 03 tháng mở 5 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn của xã Chiềng Ngần; Trung tâm NCKH&CGCN đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đào tạo đề ra; đảm bảo 100% học viên tham gia đào tạo nắm được kiến thức và kỹ năng về nghề. Kết thúc khóa học 100% học viên đã tốt nghiệp (36% xuất sắc, 42% giỏi và 22% khá) và được cấp chứng chỉ đào tạo sơ cấp nghề.

Thuận lợi:

Được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của Phòng lao động TBXH Thành Phố Sơn La, UBND xã Chiềng Ngần, Ban quản lý các bản mở lớp.

Toàn bộ các học viên theo học đều có tư tưởng học tập tốt, tham gia đầy đủ các buổi học, trong quá trình học tập có sự tập trung cao để tiếp thu kiến thức và kỹ năng.

Việc mở lớp ngay tại Bản và toàn bộ học viên tập trung trong Bản nên việc huy động học viên đi học, triển khai nội dung thực hành tại thực địa rất thuận lợi.

Khó khăn:

Thời gian học vào mùa mưa nên không thuận lợi cho việc di chuyển và thực hành ngoài trời.

Một số nhà văn hóa đang trong giai đoạn sắp sửa chữa nên cơ sở vật chất còn hạn chế trong công tác lên lớp của giáo viên.

Đối tượng đi học là lao động chính trong gia đình nên giáo viên phải thường xuyên phải điều chỉnh thời gian các buổi học cho phù hợp với tình hình mùa vụ, thời tiết và công việc của bản.

Kiến nghị:

Toàn bộ 175 học viên của 5 lớp học nghề đã hoàn thành xong chương trình học và được cấp chứng chỉ dạy nghề. Tuy nhiêm kinh phí hỗ trợ học tập của các học viên chưa được cấp phát, vì vậy Trung tâm kính đề nghị Phòng lao động TB&XH Thành Phố và UBND Thành Phố Sơn La sớm cấp kinh phí đào tạo nghề để đơn vị chi trả lương cho giáo viên, chi phí hỗ trợ học tập cho học viên trong thời gian sớm nhất.

Trong các năm tiếp theo Trung tâm mong muốn tiếp tục được phối hợp với Phòng lao động TB&XH Thành Phố trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.

Trên đây là báo cáo kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại 5 lớp của xã Chiềng Ngần, Thành phố Sơn La của Trung tâm NCKH&CGCN./.